KURSLARIMIZ
KPSS – A (Alan)

KPSS A (Alan Bilgisi) Hakkında Bilinmesi Gerekenler  

 

1- A Grubu Kadro Ne Demektir?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör yardımcılıkları kadrolarına A grubu kadroları denir. 

 

2- KPSS-A Her Yıl Yapılır mı?

KPSS - A her yıl yapılır.  
 

 

3- KPSS-A Grubu Sınavına Kimler Katılabilir?

KPSS - A kadroları; genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluşmaktadır. 2000'li yıllara kadar KPSS - A kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilmekteydi. Sadece bölüm bazında değişiklikler olabilmekteydi. Ancak, KPSS'nin merkezi olarak 1999 yılından itibaren düzenli bir şekilde her yıl yapılmasıyla beraber başvurabilecek bölümlerde artış oldu. Örneğin kimi kamu kurumları Mühendislik Fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği), kimileri Fen/Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE), kimileri de Tabip, Dış Tabibi, Eczacı, Kimyager ve ya Kimya Mühendislerinin (Sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Bu noktada şu hususu vurgulamak gerekmektedir. Her ne kadar başvuran bölüm sayısı artmış ise de hala kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir. Mühendislik, Mimarlık, Fen/Fen Edebiyat, Tıp gibi fakülte ve bölümlerden ve yukarıda belirtildiği üzere başvuru alınmasına rağmen,bunlar oldukça sınırlıdır.

 

4- Gelecek Yıl Mezun Olacaklar da Bu Yıl Sınava Girebilir mi?

Sınava girildiğinde mezun olup olmama şartı aranmamaktadır. Mezuniyet şartı kadrolara başvuru esnasında gerektiği için sınava girebilirler. (Üniversite 3. sınıf öğrencileri de girebilir).

 

5- Mezuniyet Tam olarak Ne Zaman Gereklidir?

A Gurubu olarak tanımlanan kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvurulan tarihte mezun olma şartı aranır.

 

 

 

6- KPSS-A'da Hangi Sınav Oturumları Yer Alır?

 

SINAVDA UYGULANACAK TESTLERSORU SAYISISINAV SÜRESİ
GK-GY120130 DAKİKA
HUKUK4050 DAKİKA
MUHASEBE4050 DAKİKA
İKTİSAT4050 DAKİKA
MALİYE4050 DAKİKA
İŞLETME4050 DAKİKA
İSTATİSTİK4060 DAKİKA
KAMU YÖNETİMİ4050 DAKİKA
ULUSLARARASI İLİŞKİLER4050 DAKİKA
ÇALIŞMA EKONOMİSİ  VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ4050 DAKİKA

 

7- A Grubu Kadrolara Başvurmak İçin Hangi Sınavlara Girilmeli?

Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadroları için, bu kılavuzda yer alan KPSS puan türlerinden hangisini kullanacakları ile adaylarda arayacakları genel ve özel şartları ilanla kamuoyuna duyuracaklardır.

KPSS - A Grubu Kariyer Mesleklerine ilişkin kurumların aradığı şartlar her zaman aynı olmayabiliyor. Kimi kurum, sınava katılma şartı olarak genel yetenek genel kültür, yabancı dil testlerinin yanında mesleki testlerin farklı alanlarında belli puanlar almış olma koşulunu aramaktadır. Örnek : KPSSP47(Devlet Personel Uz. Yrd.: TBMM Uzman Yardımcısı)

Kimi kurum da sadece Genel Yetenek - Genel Kültür ve Yabancı Dil testlerinden belli puan almış olma şartını aranmaktadır. 

 

8- KPSS-A Grubu Sınavı İçin Yaş Sınırı Var mıdır? 

KPSS-A grubu kadrolarında genelde 35 yaş şartı vardır.

 

9- KPSS-A Grubu Sınavına Başvurular ve Sınav Ne Zaman Yapılacaktır? 

KPSS'ye başvurular 03.05.2019 - 15.05.2019 arasında yapılacaktır.

 

10- KPSS-A Grubu Sınavından Alınan Puanlar Ne Kadar Süre Geçerlidir? 

KPSS puanları iki (2) yıl geçerlidir. İki yıl içinde alınan puanın yeterli olabileceği yerlere başvurma hakkı bulunmaktadır.

UYARI : 2 (iki) yıl içerisinde yeni bir sınavın yapılmaması durumunda sınav sonuçları sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

 

11- Bir Aday KPSS -A Grubu Sınavına Kaç Kez Katılabilir?  

KPSS sınavına katılım sayısında sınırlama yoktur. Aday her yıl KPSS'ye girebilir. Sınavda oturumların hepsine katılabilir.

 

12- KPSS-A Grubunda Taban Puan Uygulaması Var mıdır? 

KPSS -A grubunda taban puan, her kurumun açacağı sınava göre değişmektedir.

 

13- KPSS-A Grubuna Girenler KPSS-B Grubu Kadrolarına Başvurabilir mi? 

KPSS'ye lisans düzeyinde girenler A grubu kadroların giriş sınavlarına başvurunun yanı sıra B grubu kadrolara ve Eğitim Bilimleri Sınavına da katıldıkları takdirde öğretmenlik yerleştirmelerine de başvurabilirler.

 

14- KPSS-A Grubu Kadrolara Girişte Askerlik Şartı Nedir? 

KPSS'ye giriş sırasında adayların askerlik belgesi istenmediğinden askerlik durumu ne olursa olsun erkek adaylar sınava girebilir.

UYARI : Kurum sınavlarına giriş sırasında askerlik ilgisi bulunmaması veya askerliğini ertelenmiş olması gerekir.

 

15- KPSS-A Grubu Başvuraları Nasıl Takip Edilebilir? 

Kurumlar; ÖSYM tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın sonuçlarının açıklanmasından sonra sınav duyurusunu tirajı yüksek en az üç ulusal gazetede yayınlamak durumundadırlar. Ayrıca kurumların ilanları DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI resmi sitesinden www.dpb.gov.tr veya BAŞBAKANLIK'A bağlı RESMİ GAZETE (www.rega.basbakanlik.gov.tr)   den de takip edilebilir. Bu duyurularda kadro unvan ve sayısı, başka bir sınavın yapılıp yapılmayacağı, öğrenim koşulları ve diğer bilgilere yer verilmektedir.

Kılavuzda belirtilmeyen veya ismi geçmeyen kurumlar da bulunmakla beraber bu kurumlar tarafından da sınavlar açılabilmektedir. Bu durumun tam tersi nadir de olsa yaşanabilmekte yani kılavuzda kurum personel alacağını duyurmuş olsa bile sınav açmayabilmektedir.

 

     

Kadroya Nasıl Girerim? -İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı 

 MÜRACAAT KOŞULLARI 

18 yaşın ikmalinden sonra yapılan yaş tashih­leri dikkate alınmaksızın, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle otuz beş yaşını bitirmemiş olmak,
Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksek Oku­lu veya Meslek Yüksek Okullarının Adalet Bö­lümü mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
Yurdun her yerinde sürekli olarak görev yap­masını engelleyecek akıl hastalığı bulunma­dığını tam teşekküllü Devlet hastanesinden ala­cağı sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek,
Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda­ki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hüküm­ler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis ve­yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şah­siyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelik­li zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcı­lık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolan­lı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiye­ti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırları­nı açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağı­na gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
SINAV  

Yazılı sınav, genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından yapılacaktır.

Genel yetenek ve genel kültür soruları
o  Türkçe,

o  Matematik,

o  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

o  Türkiye Coğrafyası,

o  Temel Yurttaşlık Bilgisi konularından,

Alan bilgisi soruları
o  Türk Ticaret Kanununun Kıymetli Evrakı düzenleyen üçüncü kitabı,

o  İcra ve İflâs Kanunu,

o  İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi,

o  İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği,

o  Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu,

o  Tebligat Kanunu,

o  Tebligat Tüzüğü,

o  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

o  Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri

Yönetmeliği konularından oluşacaktır.

Kadroya Nasıl Girerim? -İdari Yargı Hâkimliği  

MÜRACAAT ŞARTLARI 

Hukuk fakültesi mezunları ile ihtiyaç durumunda alınacak aday sayısının %20’sini geçmemek
kaydıyla Siyasal Bilgiler, İdari Bilimler, İktisat ve Maliye Lisans mezunları başvurabilir.
Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldur­mamış olmak.

YAZILI SINAVLAR 

Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı (40 Soru)
o  Türkçe

o  Matematik

o  Türk Kültür ve Medeniyetleri

o  Atatürk İlke ve İnkılâplar Tarihi

o  Temel Yurttaşlık Bilgisi

Alan Sınavı (100 Soru)
o  Anayasa hukuku

o  İdari yargılama usulü

o  Borçlar hukuku

o  Medeni hukuk

o  Ceza hukuku

o  Vergi hukuku

o  Vergi usul hukuku

o  Maliye-Ekonomi

Sorular test tekniğiyle sorulmakta ve 140 soru için 150 dakika süre verilmektedir.

MÜLAKAT
Muhatabın muhakeme gücünü, konuyu kavra­yıp özetleme ve ifade etme yeteneğini, genel ve fiziki görünümünü, davranış ve tepkilerinin mes­leğe uygunluğunu, liyakatini, yetenek ve kültü­rünü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı­nı puan vermek suretiyle değerlendirme yönte­midir.

Kadroya Nasıl Girerim? -Sayıştay Denetçiliği Yardımcılığı 

 MÜRACAAT ŞARTLARI 

Devlet Memurları Kanunun değişik 48. mad­desinde gösterilen genel nitelikleri taşıyanlar
Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İda­ri Bilimler Fakülteleri veya öğretim itibariyle bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Baş­kanlığınca onanmış yurt içi ve yurt dışındaki fakülte ve yüksek okullardan birini bitirmiş olanlar
Eleme sınavının yapılacağı tarih itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olanlar başvurabilir.
SINAV 

Sayıştay denetçiliği yardımcılığı sınavında Kpss şartı aranmaz. Bu kadroya başvuracak olanlar üç aşamalı bir sınava tabi tutulur.

Aşama: Eleme Sınavı
Eleme sınavı Ankara’da ÖSYM tarafından test yöntemi ile yapılacaktır. Aday adaylarına Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi, Alan Bilgisi Testi ve Yabancı Dil Testi uygulanacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi % 30, Alan Bilgisi Testi %50 Yabancı Dil Bilgisi Testi %20 oranında değerlendirilmeye dahil edilerek ağır­lıklı puan hesaplanacaktır. Değerlendirme doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevap­lar dikkate alınmayacaktır.

100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarı sırasına konularak atama yapıl­ması planlanan kadro sayısının (60) üç katı (180) kadar aday adayı bu sınavda başarılı sayılacak ve yazılı sınava katılma hakkını kazanmış olacaktır.

Aşama: Yazılı Sınav
Yazılı sınav klasik usule göre Hukuk, Maliye, İk­tisat, Kompozisyon, Ticaret Hukuku ve Muhase­be alanlarında ÖSYM tarafından yapılacaktır.
Yazılı sınav alanlarından Ticaret Hukuku ve Mu­hasebe seçmeli olup, aday adayları seçecekleri alan ile sınava girecekleri yabancı dili ( Alman­ca, Fransızca, İngilizce) iş isteme formunda be­lirteceklerdir.
Aşama: Sözlü Sınav
Yazılı Sınavı kazananlar sözlü sınava katılma hakkını elde ederler. Sayıştay Başkanlığınca ya­pılacak sözlü sınavın yeri ve zamanı ayrıca bildi­rilecektir. Sayıştay giriş sınavının yazılı veya söz­lüsüne iki kez girdiği halde kazanamayanlar bir daha sınava giremezler.
 

Kadroya Nasıl Girerim? -BDDK Uzman Yardımcılığı  

MÜRACAAT KOŞULLARI
En az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Hu­kuk fakülteleri, iktisat, maliye, bankacılık ve finans,
bankacılık, işletme, işletme mühendisliği, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, istatistik, ekonomet­ri, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğre­tim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafın­dan yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının yabancı dil test sınavından en az 30 doğru ce­vap sayısına sahip olması, KPSSP20, KPSSP21, KPSSP40, KPSSP53, KPSSP56 veya KPSSP71 bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması

SINAV KONULARI
1. Bankacılık uzman yardımcısı (bankacılık ala­nı) için;
a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türki­ye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka, İstatistik-Ekonometri,
b) Maliye: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku,
c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Huku­ku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Huku­ku), Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi, En-
vanter-Bilanço.
2. Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için;
a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari
Yargı, Ceza Hukuku,
b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku,
c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza
Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Mu­hakemeleri),
ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav or­talamasının en az 65 puan olması gerekir. Yazılı
sınav aşamasında başarılı olamayan adaylar, sözlü sınav aşamasına katılamazlar.
Sözlü sınav aşaması da 100 puan üzerinden de­ğerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için en az 65
puan alınması gerekir.
Kamu Personeli Seçme Sınavlarının yabancı dil test sınavından en az 30 doğru cevap verilmesi gerekmektedir.

Kadroya Nasıl Girerim? -Adli Yargı Hâkimliği  

MÜRACAAT KOŞULLARI 

Hukuk fakültesi mezunları başvurabilir. Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. Adayların görevlerini yerine getirmeleri­ne engel olabilecek özür durumlarının bulunma­ması gerekmektedir.

YAZILI SINAVLAR  

Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı (40 Soru)
o  Türkçe

o  Matematik

o  Atatürk İlke ve İnkılâplar Tarihi

o  Temel Yurttaşlık Bilgisi

o  Türkiye Coğrafyası

Alan Sınavı (100 Soru)
o  Anayasa hukuku

o  Borçlar hukuku(genel ve özel hükümler)

o  Medeni hukuk

o  Hukuk yargılama usulü

o  Ticaret hukuku

o  Ceza hukuku

o  İcra ve iflas hukuku

o  Ceza hukuku,

o  Ceza yargılama usulü

o  İdari yargılama usulü

o  İdare hukuku

Sorular test tekniğiyle sorulmakta ve 140 soru için 150 dakika süre verilmektedir.

MÜLAKAT 

Muhatabın muhakeme gücünü, konuyu kavra­yıp özetleme ve ifade etme yeteneğini, genel ve fiziki görünümünü, davranış ve tepkilerinin mes­leğe uygunluğunu, liyakatini, yetenek ve kültürü­nü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığını puan vermek suretiyle değerlendirme yöntemidir.

Adli Yargı Hakimliği sınavına sadece Hukuk Fa­kültesi mezunları başvurabilir.
 
Kadroya Nasıl Girerim? -Vergi Müfettiş Yardımcılığı

MÜRACAAT KOŞULLARI
En az dört yıllık fakülte ve yüksekokulların Hu­kuk fakülteleri, iktisat, maliye, bankacılık ve fi-nans, bankacılık, işletme, işletme mühendisliği,
kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi,
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, istatistik,
ekonometri, uluslararası ilişkiler, çalışma ekono­misi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bö­lümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olanlar başvurabilir.

SINAV KONULARI
a) İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye
Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Para-Banka,
İstatistik-Ekonometri,
b) Maliye: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku,
c) Hukuk: Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Genel Esas­lar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza Hukuku (Genel Esaslar),
ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe Standartları ve Mali Tablolar Analizi, Envan-ter-Bilanço.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya
grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı
sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav or­talamasının en az 65 puan olması gerekir. Yazılı sınav aşamasında başarılı olamayan adaylar, sözlü sınav aşamasına katılamazlar.
Sözlü sınav aşaması da 100 puan üzerinden de­ğerlendirilir ve başarılı sayılabilmek için en az 65
puan alınması gerekir.

Kadroya Nasıl Girerim? -Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

MÜRACAAT KOŞULLARI

Fakülte veya Yüksek okulların Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe, Bankacılık, Kamu yönetimi ve Siyasal bilimler bölümlerinden lisans düze­yinde mezun olanlar başvurabilir. SÜREÇ Adaylar öncelikle Staj Başlama sınavını kazanma­lıdır. Bu sınavı kazanan aday SMMM veya YMM yanında 3 yıl staj yaptıktan sonra SMMM yeter­lik sınavına girerek kazanması gerekmektedir. SINAVLAR Staj Başlama Sınavı: TESMER ve Anadolu Üni­versitesinin ortaklaşa yaptığı sınav Anadolu Üni­versitesi tarafından Mart, Haziran ve Kasım ol­mak üzere yılda üç defa yapılmaktadır. Staj Başlama sınavında

Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavı (20 Soru)
o  Türkçe

o  Matematik

o  Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi

Alan Bilgisi
o  Muhasebe

o  Ekonomi

o  Maliye

o  Hukuk

Sorular test tekniğiyle sorulmakta ve 120 soru için 150 dakika süre verilmektedir.

SMMM Yeterlik Sınavı

Stajını tamamlayan adaylar aşağıdaki konulardan sınava tabi tutulurlar.

Finansal Muhasebe
Finansal Tablolar ve Analiz
Maliyet Muhasebesi
Muhasebe Denetimi
Vergi Mevzuatı ve Uygulaması
Hukuk
Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku
Ders geçme notu 50’dir. Ancak adayların tüm derslerden ağırlıklı ortalamasının 60 olması gerek­mektedir. Ağırlık not ortalaması 60’ı geçen aday­lar SMMM ruhsatı alabilirler.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1. Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tara­fından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. ve Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin 4. mad­delerinde belirtilen şartları taşımak.
3. 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Ancak askerlik ödevleri sırasında yukarıda belirtilen yaş sını­rını geçirmiş bulunanların terhislerini müte­akip açılacak ilk sınava müracaat etmiş ol­maları şartıyla, mevcut yaş durumları sınava
alınmalarına engel teşkil etmez.)
4. Erkek adaylar için, askerlikle ilgili bulunma­mak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. (Ancak, yazılı sınav tarihinde askerlik hizmetinde bu­lunanlardan terhislerine en çok 3 ay kalanlar yazılı sınava kabul edilirler. Bunlar birliklerin­den terhislerine kaç gün kaldığını bildirir tas­dikli belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.)
5. Halen bir kamu kuruluşunda çalışanlar ile daha önce çalışmış olanlardan kamu görev­leri sırasında herhangi bir disiplin cezası al­mamış olmak ve görevleri süresince iyi dere­cede sicil almış olmak.
6. KPSS P 37 den istenilen puanı almış olmak.

YAZILI SINAV KONULARI

Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi
Türkçe
Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Türkiye’nin İdari Yapısı
Türkiye’de Mahalli İdareler
Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı
Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları
Yazılı sınav sonuçları 30 gün içinde açıklanacaktır.
Yazılı sınavda sadece doğru cevap sayısı dikka­te alınmaktadır.
SÖZLÜ SINAV
Yazılı sınavı kazananlar ilan edilecek bir tarihte, Bakanlık merkez binasında sözlü sınava tabi tu­tulacaktır. Sözlü sınav sonucunda giriş sınavını kazananların listesi Bakanlık merkez binasında ve internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca aday­ların adreslerine de postalanacaktır. Yedek liste ilan edilmeyecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
100 puan üzerinden yapılacak ve değerlendir­me sonucunda; 70 puanın altında olmamak kay­dıyla en yüksek puandan başlamak üzere boş kadronun dört katı aday yazılı sınavı kazanmış sayılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı al­mış bulunan diğer adaylar da yazılı sınavı ka­zanmış olarak kabul edileceklerdir.